KOL注意IGTV 廣告和Instagram Live 認證可以分享收益賺錢

 

Instagram 將首次與創作者分享收入: igtv 中嘅廣告收益、觀眾喺 instagram live 幫襯襟章帶嚟嘅收益將與創作者共亯。 廣告可能會喺 igtv 上投放一年多, 此前 instagram 曾透露長視頻產品會係最有可能係第一落同創作者分享收益嘅地方。


IGTV 會喺下個禮拜開始出現廣告, instagram 將首先同創作者朋友進行小範圍測試, 測試對象為: 包 instagram 知名博主 adamwaheed 同 lele pons 在內嘅約200个以英文為言嘅創作者。 而廣告合作朋友就包宜家、puma、絲芙蘭等小地方主流廣告做朋友。

instagram 嘅首席營運官贾斯汀·奥索夫斯基 (justin osofsky) 向 the verge 透露, instagram 就同共們計劃嘅創作者分享55% 嘅收益, 呢係 “行業標準”。 (咩都没有關 facebook watch 創作者共亯嘅佔有率) igtv 添加廣告嘅最終目的係搞大受益嘅創作者群體, 並將其送畀世界各地仲創作者。


得當用戶单击 feed 中 igtv 視頻嘅預覽時, 廣告先會顯示, 最初一輪廣告會係最長十秒嘅戙屏廣告。 喺同住落嚟嘅年裏面, instagram 團隊重將測試 igtv 廣告没有同用戶體驗, 比如話畀用戶可以飛廣告。
奥索夫斯基表示, 為咗包 igtv 中嘅廣告僅顯示對品牌形象無損嘅內容, 內容創作者就一定要遵守 instagram 有關變現政策! , 呢項政策! 與通常嘅內容政策! 没有同。 比如: 用戶可以喺平台上嘅視頻中講粗口, 不過係如果佢哋想獲利, 噉嘅行為係没有畀允許嘅。 instagram 想確保品牌方嘅廣告没有會出現喺没有做內容嘅開頭, 而噉嘅政策! 係奥索夫斯基提到嘅一種方法。


對於 igtv 嘅競爭力而言, 保持適度嘅廣告投放意義架。 重大。 igtv 嘅推出令到 instagram 可以直接同 youtube 競爭: 創作者開始啲創作戙多屏視頻, 而没有係發佈精美相開; 品牌方都仲傾向於將預算花喺 instagram 上, 而没有係 youtube 上。


為此, igtv 一定要保證廣告有較高嘅曝光次數, 兼夾提高用戶與廣告內容嘅互動性。 另外, 廣告商要注意嘅係, 佢哋嘅内容没有會出現喺没有恰當嘅地方, 而 youtube 有時好難保證呢啲。
比如喺 2019年, 廣告商之所以喺 youtube 渠道上少預算, 係因為有份報告詳細說明咗戀童癖者們啲揾到兒童有關視頻, 並喺評論區談論兒童嘅身體, 啲用戶重可能喺評論中標出視頻時間啲, 畀畫面用壅啲不良二次創作字內容。

喺噉嘅情況下, 視頻內容本身冇問題, 但係係對於評論區嘅内容好難做到有力監管。奥索夫斯基表示, 第一階段, 喺投放廣告前, instagram 會人工審核每一個會畀添加廣告嘅 igtv 視頻。 到後期, instagram 傾向於將人員審核同軟件審核結合起身。 instagram 將會靠 facebook 嘅審核科技同審核人員嚟達成嘅標嘅。

 

香港KOL 準備好申請IGTV和Instagram Live

創作者重可以喺 instagram live 向觀眾出售襟章嚟獲利, 有關測試將於下月開始喺啲創作者同企業之間進行。 測試之後, live 襟章售賣會擴展到美國、巴西、英國、德國、法國、意大利、土耳其、西班牙、墨西哥。


奥索夫斯基介紹話, instagram live 就講嚇嘢喇! 3種價錢同外觀没有同嘅襟章: 0.99 美金、1.99 美元、4.99 美元。 用戶幫襯襟章之後, 喺直播中評論嗰阵就全部係看騷係第一位, 襟章都會顯示喺用戶 id 前面。 喺最初嘅測試中, 創作者會得到全部襟章售賣收益, 但係隨住直播襟章項目佢搞大, instagram 就同創作者分成。


總體而言, instagram 正試圖為創作者仲講嚇嘢喇! 變現嘅方式。 喺過去, 創作者們要自己摸索變現 “乸渣” 架手段, 而呢導致平台上出現奇奇恠恠嘅商品, 創作者都會採取没有掂嘅變現方式。 不過係而屋企, instagram 唔特投懷為創作者講嚇嘢喇! 變現方式, 都希望藉增加平台收益。


而呢對於廣大創作者嚟講係一件好事, 因為佢哋就可以以更正嘅方式接觸到品牌方並開展你嘅合作, 噉嘅合作都要得到 instagram 平台嘅許可。 與此同時, instagram 一定要對廣告內容承擔起責任, 搞好可能引發嘅爭端。